Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI PROFI-WELD, s.r.o. PRE PREDAJ TOVARU.


I. Preambula
Záväzkové vzťahy, vyplývajúce z uzatvorených kúpnych zmlúv (ďalej KZ) medzi spoločnosťou PROFI-
WELD, s.r.o. (ďalej len predávajúci) a jej obchodnými partnermi (ďalej len kupujúci) sa riadia týmito
Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv. Pod kúpnou
zmluvou sa rozumejú aj objednávky, ktoré boli zo strany predávajúceho potvrdené, alebo ktoré boli
realizované dodaním tovaru bez predošlého potvrdenia.


II. Predmet plnenia
Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v špecifikácii druhov, množstva a vyhotovenia a v termínoch
uvedených v KZ a prevedie na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru. Predajom tovaru sa
predávajúci nezaväzuje k jeho inštalácii, montáži alebo poskytnutiu iných obdobných služieb.


III. Kúpna cena a platobné podmienky
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v KZ v termíne uvedenom v KZ,
prípadne vo vystavenej faktúre. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu spôsobom uvedeným v KZ,
prípadne vo faktúre. V prípade, že je v KZ uvedená kúpna cena v cudzej mene, je kupujúci povinný
zaplatiť kúpnu cenu v dohodnutej mene. Kúpna cena tovaru zahŕňa dopravné, colné a balné náklady,
pokiaľ nie je v KZ uvedené inak. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že predávajúci
môže fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z dlžnej sumy, t.j. z kúpnej
ceny, jej časti alebo inej platby, ktorú je kupujúci na základe KZ povinný uskutočniť. Ďalej sa zmluvné
strany dohodli, že v prípade stornovania objednávky alebo zrušenia KZ kupujúcim môže predávajúci
fakturovať storno poplatok vo výške 30% z kúpnej ceny pokiaľ kupujúci uplatní storno do 10 dní vrátane,
resp. 80% z kúpnej ceny pokiaľ kupujúci uplatní storno nad 10 dní od objednania, resp. uzatvorenia KZ.
Kupujúci je povinný tieto fakturované úroky alebo storno poplatok uhradiť. Uzatvorením kúpnej zmluvy
sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci pri omeškaní s dodávkou môže uplatniť voči predávajúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z kúpnej ceny nedodaných komponentov. Ak
vystaví, akceptuje alebo avaluje kupujúci za účelom zaistenia pohľadávky alebo pohľadávok
predávajúcemu na kupujúceho zmenku, bude touto zmenkou zaistená nielen pohľadávka na zaplatenie
kúpnej ceny , ale i príslušenstvo a dohodnuté sankcie. Táto zaisťovacia zmenka bude predložene k
preplateniu iba v tom prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s platením, prípadne nastane
niektorá zo skutočností, s ktorými zákon spája právo zmenečného veriteľa predložiť zmenku k
preplateniu pred splatnosťou. Ak bude kupujúci riadne plniť svoje peňažné záväzky, nebude zaisťovacia
zmenka zobchodovaná bez toho, aby bola súčasne postúpená na zaplatenie kúpnej ceny. Predávajúci
bude na základe zaisťovacej zmenky vymáhať iba takú časť, ktorá bude predstavovať skutočnú výšku
dlhu kupujúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho splnenie peňažného záväzku podľa
zmluvy i v tom prípade, že mohol dosiahnuť jeho plnenie zo zmenky. V prípade že kúpna cena je v cudzej
mene je kalkulovaná kurzom EUR k cudzej mene podľa lístka ECS platným v deň vystavenia ponuky.
Prípadný nárast kurzu o viac ako 3% bude zohľadnený v novej cene tovaru, ktorá bude kalkulovaná v
deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia a fakturovaná v konečnej faktúre.


IV. Dátum a miesto plnenia
Tovar bude kupujúcemu dodaný kedykoľvek v priebehu lehoty alebo termínu plnenia uvedeného v KZ.
V prípade ak v KZ je požiadavka zálohovej platby začína plynúť termín dodania dňom pripísania
zálohovej platby na účet predávajúceho. Tovar bude dodaný kupujúcemu na adresu a spôsobom
uvedeným v KZ. Ak nie je v zmluve uvedený spôsob dopravy, zvolí spôsob dopravy predávajúci, ak nie
je dohodnuté miesto určenia tovaru, bude tovar odoslaný na adresu uvedenú pri mene kupujúceho v
uvedenom v KZ. Predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar jeho odovzdaním prvému prepravcovi a to v
prípade, že zasielaný tovar bude označený ako zásielka pre kupujúceho a že dodanie tovaru bude
kupujúcemu oznámené. Za dopravcu sa považujú i osoby poskytujúce poštové služby. Predávajúci má
právo plniť svoj záväzok dodať tovar aj uskutočnením v niekoľkých čiastkových plneniach. Predávajúci
nie je v omeškaní s dodávkou tovaru
v prípade, ak je kupujúci v omeškaní s platením akéhokoľvek predchádzajúceho záväzku.


V. Nadobudnutie vlastníckeho práva, nebezpečie škody na tovare
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v okamihu zaplatenia kúpnej zmluvy. Ak je kúpna zmluva
zaplatená pred dodaním tovaru, nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím a v prípade
zasielania dopravcom odovzdaním tovaru prvému dopravcov
 

VI. Zodpovednosť za vady, záruka
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť tovaru po dobu 12 mesiacov ( ak nie je dohodnuté
inak) od dátumu dodania uvedenom vo faktúre ako deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Záruka sa
nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené kupujúcemu treťou osobou, zásahom vyššej moci alebo inou
náhodnou udalosťou. Za vady spôsobené kupujúcim budú považované najmä vady spôsobené porušením
odporúčaní a návodov výrobcu upravujúcich postup pri inštalácii, montáži alebo zabudovaní tovaru, pri
manipulácii s tovarom, pri skladovaní tovaru alebo jeho používaní. Kupujúci sa zaväzuje postupovať pri
prevádzkovaní dodaného tovaru s odbornou starostlivosťou, dodržiavaním návodu na obsluhu a údržbu a
technických podmienok vypracovaných predávajúcim. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné právne a
technické normy. Pre nebezpečenstvo vzniku škôd na tovare platia ustanovenia Obchodného zákonníka
podľa § 455 a 457 a zodpovednosť za vady tovaru bude riešená podľa § 422 Obchodného zákonníka.
Predávajúcemu prináleží právo voľby spôsobu uspokojenia práv z vád. Kupujúci je povinný pod sankciou
straty týchto práv z vád oznámiť: Vady tovaru zistené pri prevzatí tovaru – kvantitatívne ihneď ,
kvalitatívne do 3 dní od prevzatia tovaru. Skryté vady tovaru, ktorých zistenie si vyžaduje vypracovanie
odborného posudku – počas záručnej doby. Popis vád je kupujúci povinný urobiť písomne, pričom je
povinný uviesť číslo zmluvy, alebo faktúry, na základe ktorej mu bol tovar dodaný a popísať predmetné
vady. K oznámeniu vád je kupujúci povinný priložiť kópiu dodacieho listu.


VII. Všeobecné a záverečné ustanovenia
Ostatné vzťahy, založené kúpnymi zmluvami, podpísanými v Preambule týchto Všeobecných obchodných
podmienok, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a právneho poriadku platného v SR. Právne
úkony smerujúce ku zmene záväzkového vzťahu založeného kúpnou zmluvou, si vyžadujú písomnú
formu. Ak vznikne dodatočne po uzatvorení KZ predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru povinnosť
zaplatiť dane, clo alebo poplatky , ktoré nebol povinný zaplatiť v okamihu uzatvorenia KZ, je kupujúci
povinný nahradiť predávajúcemu výdavky na ich zaplatenie. Písomnosť zaslaná kupujúcemu doporučenou
zásielkou bude považovaná za doručenú tretím dňom nasledujúcim po dni podania doporučenej
písomnosti na pošte. Ak nastanú okolnosti vyššej moci, je kupujúci povinný pristúpiť na zmenu obsahu
zmluvy spôsobom zodpovedajúcim vzniknutej vyššej moci. Uzatvorením KZ sa zmluvné strany dohodli v
súlade s §89 a OSP, že prípadné súdne spory medzi kupujúcim a predávajúcim budú prejednané miestne
príslušným súdom predávajúceho a to vo vecnej príslušnosti. Ustanovenia týchto Všeobecných
obchodných podmienok platia ak nie je v KZ uvedené inak.


Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2021.